BRATISLAVA – Verejnoprávna televízia a jej zamestnanci a spolupracovníci by mali ísť príkladom. Kladie im to za povinnosť aj štatút RTVS, kokrétne musia dodržiavať etické normy, zákony a pravidlá. Redaktor “výkladnej skrine” verejnoprávnosti – Správ RTVS Peter Žatko je však čiernou ovcou. Na daniach a poistenom dlží tisíce eur a to nie je zďaleka všetko. RTVS sa taktne zdržanlivo drží bokom, akoby sa zodpovední snažili strčiť hlavu do piesky a nepriamo sa od externistu dištancujú.

Redaktor Peter Žatko v Správach RTVS spovedá zločincov na súde, nastavuje páchateľom “morálne” zrkadlo. Má na to vôbec právo? Zdroj: Správy RTVS

Na sociálnom poistení dlží redaktor verejnoprávnej televízie podľa aktualizovaného zoznamu dlžníkov ku dňu 15.10.2020 kumulatívne 4969,94 EUR! Daňovému úradu zase ku dňu 29.2.2020 daňový nedoplatok 818,08,- EUR.

Dlh na sociálnom poistení takmer 5000,- EUR k 15.10.2020
Dlh na dani DÚ Trenčín 818,08,- EUR

Verejnoprávny neplatič?

Možno si poviete, veď to je súkromná vec redaktora. Nie je to pravda. Dôvody a pozadie sú oveľa vážnejšie, ako len nezaplatené odvody za posledné dva roky a rovnako neuhradená daň, zrejme za obdobie roka 2018. Peter Žatko pracuje pre RTVS od januára 2018 na externú zmluvu, ako SZČO fakturuje televízii cca 1700 – 2000 EUR mesačne. Z týchto príjmov by mal ako živnostník platiť dane a odvody. A z dlžných súm, ktoré sa z mesiaca na mesiac kumulatívne nabaľujú, je jasne vidieť, že odvody do sociálnej poisťovne neplatí minimálne posledné dva roky.

Asi 20-tky starých exekúcií sa Žatko zbavil veľmi podozrivým osobným bankrotom

Čo je však ešte prekvapivejšie, v čase, keď už takmer tri mesiace externe pracoval pre RTVS a zarábal, konkrétne 26.3.2018 požiadal Centrum právnej pomoci v Trenčíne o osobný bankrot.

Začalo sa konanie, správca po roku konštatoval, Žatko nemal žiaden majetok. Nemajtenosťou k 13.4.2018, sa zbavil redaktor asi dvoch desiatok starých exekúcií, pritom už v tom čase tri mesiace spolupracoval na pravidelnej báze ako SZČO pre RTVS. Mimochodom, následne RTVS za obdobie 2018-2019 až do ukončenia konkurzu vyfakturoval minimálne 20.000 EUR. Správca konkurzu uvádza, že Žatko nemal ku dňu oddĺženia oficiálne žiadny majetok a dokonca mal kvôli exekúcii blokovaný účet. Otázkou teda zostáva, na aký účet redaktorovi prúdili peniaze, ktoré dostával zo štátnej RTVS?

Jedna z asi 20-tky exekúcií za roky 2013-2017, ktorých sa verejnoprávny redaktor zbavil nemajetnosťou, pričom môj zdroj tvrdí, že pri podaní návrhu na oddĺženie mal už kontrakt s RTVS ako SZČO. Zdroj: Centrálny register exekúcií www.cresk.sk

Nepoctivý zámer môžu veritelia na súde napadnúť až 6 rokov

Zákon o konkurze hovorí jasne, veritelia môžu oddĺženie napadnúť na súde 6 rokov po vyhlásení, ak sa preukáže, že dlžník mal nepoctivý zámer:

  • ak v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť
  • v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu
  • v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť
  • zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa

RTVS sa tvári, že o tom nevie a vlastne ju to ani nemá prečo zaujímať

RTVS mi na základe infozákona odpovedala, že nemá v zmysle zákona povinnosť preverovať, či jej externý spolupracovník – dodávateľ/živnostník, platí z príjmov dane a poistné alebo nie.

,,RTVS existenciu resp. neexistenciu nedoplatkov na sociálnom poistení preveruje na základe zákonom stanovených dokladov pri všetkých zákazkách, pri ktorých to vyžaduje zákon č. 343/2015 Z. z. Pri zákazkách, pre ktoré to zákon č. 343/2015 Z. z. nestanovuje, sa takýto doklad nevyžaduje a RTVS ho preto od dodávateľov nežiada,” vyhýba sa RTVS priamej odpovedi na moju jednoznačnú otázku, či preverí uvedené informácie o konaní redaktora, ktorý je tvárou Správ RTVS a reprezentuje verejnoprávnu televíziu, či je jeho správanie v súlade s internými normami, etickým kódexom spolupracovníka a filozofiou RTVS.

RTVS strčila hlavu do piesku, zodpovednosť delegujú v podstate na svojho externistu

Môj zdroj uvádza, že o súvislostiach informoval už na jar vedenie RTVS a inštitúcie listom, avšak nič sa vraj nedialo. Čo televízia urobí, ak sa preukáže, že v podstate “neplatič”, ktorý každý večer v správach nastavuje zrkadlo zločinom, spovedá ich pred súdnou sieňou, konfrontuje ich s protiopávnou či inou neetickou činnosťou? Televízia tvrdí, že v minulosti takýto podnet nedostala. Každopádne, súvislosti sú evidentne problémom nielen celej RTVS, ale aj koncesionárov. Vedenie spravodajstva by malo okamžite konať, lebo riskuje už aj tak krehkú dôveryhodnosť celého spravodajstva verejnoprávneho média.

Redaktor spovedá 13.10.2020 po súde M. Kotlebu

Zdroj: Správy RTVS

Redaktor Peter Žatko na moje otázky k podozreniam, pochybnostiam, právnemu a etickému rozmeru celej veci, nereagoval.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.